Money Mules - Ako podvodníci prijímajů peniaze

HackForum

Money Mules - Ako podvodníci prijímajů peniaze #
Zdraví­m komunitu soom.cz . Som autorom prí­spevkov o Sim Swap podvode , link tu [link] a tiež autorom o 419 podvode (vyÄľakané zálohy) link tu [link] . Dnes bude v sérii o fraud / blackhate pokračovať . Najprv Upozornenie na začiatok , prí­spevok má čisto informační a zdelavační charakter za účelom predí­sť a informovať o moneymules a recrutingu . v žiadnom prí­pade nemá prí­pevok nabádaľ či motivovať akí koÄľvek trestní čin.

Dnes som sa rozhodol vám ukázať akú dóležitú rolu skoro každého podvodu hrajú takzvaní "Money Mules" nazívaní tiež ako šmolkovia(Smurfs) či oslici. Na túto téma sa budem odkazovať prakticky v každom podvode ktorí si predstaví­me a ktorí sme si už predstavili (419 scam a sim swap podvod).
Základom každého internetového fraundstera/ podvodní­ka/black-hata je dodržiavať značnú bezpečnosť to znamená držať svoju pravú identitu v utajení­.To posledné čo by chcel fraundster spraviť je prijať ukradnuté/špinavé peniaze na svoj vlastní osobní bankoví účet ktorí prepojuje priamo identitu fraudstera . Ako teda prí­jmaju podvodní­ci špinavé ukradnuté peniaze ? Odpoveď sú money mules / šmolkovia / oslici .

vo veÄľkej skrate- šmolko alebo money mule je nič netušiaca osoba ktorá prí­jme špinavé peniaze na svoj vlastní bankoví účet , vyberie v banke hotovosť a pošle ich podvodní­kovi (kedysi) cez moneygram či western union , dnes sa MoneyG a WestU moc nepouží­vajú ale použí­vajú sa skór Crypto nákupy v ATM a takto podvodní­k zí­ska peniaze ktoré nieje možné vystopovať . čo s toho má šmolko ? šmolko si štandarde po prijatí­ tranzakcie zoberie nejakích 10-20 alebo 30% ostatné pošle podvodní­kovi(vo forme cryptomien) . šmolko netuší­ že peniaze pochádzajú s trestnej činnosti , šmolko si mysli že pracuje pre legití­mnu spoločnosť ktorá má legálne zisky , myslí­ si že pracuje věčšinou na pozí­cii"finančného managera" či lokálneho finančného administrátora a podobne ,pritom nemá tušenie že je zapojení ako poslední článok v organizovanom zločine .

Ako fraudnster či fraud gang zí­ska pre svoje aktivity mulicu ? Relatí­vne jednoducho . Volá sa to "recruting" alebo po slovensky nábor mulí­c . Opěť ako vo všetkích zločineckích aktivitách existuje extrémne široké prevedenie kvality operácie.Konkrétne
Britské Gangy ktoré sú zapojené v bankovích trojanoch (Zeus Malware a pod)či v IB spearphisingu ktoré verbujú ročne tisí­ce mulí­c využí­vajú k recrutingu mulí­c sociálne siete , najčastejšie facebook či instagram. Robia to naprí­klad tak že si nájdu pracovnú skupinu alebo študentskú skupinu a kontaktujú cez súkromnú správu člena skupiny a fraundster mu pošle věčšinou ponuku typu "hej nechceš si okamžite zarobiť , podnikáme v realitách a potrebujeme previesť peniaze , Ešte dnes ti pošleme 10.000ÂŁ, Peniaze vyberieš , nám pošleš 7.000ÂŁ a 3.000ÂŁ si necháš pre seba " podvodní­k móže a nemusí­ priložiť odkaz na nejakú web stránku ...Tento typ recrutingu ktorí sme si uviedli je využí­vaní na masoví nábor mulí­c , štandardne fraundster poskytuje podozrivo vysokí podiel pre mulicu aby bola ponuka atraktí­vna , podla oficálnich britskích štatistí­k fraundster cieli na študentov od 18 do 24 rokov hlavne na mužskú populáciu. Ak si hovorí­te prečo potrebuje niekto toÄľko mulí­c odpoveď je jednoduchá , každá mulica má svoju "životnosť" ktorá záleží­ najme od typu Fraudu(podvodu) konkrétne nemenovaní britskí gang ktorí kradne klientom peniaze z bankovích účtov pomocou bankového trojanu (Analog Zeus malwaru) potrebuje veÄľa mulí­c lebo každá mulica má životnosť v tomto prí­pade věčšinou len 1 tranzakciu , potom mulicu kontaktuje polí­cia alebo banka zablokuje mulice účet , to je tiež dóvod prečo pri muliciach ktoré sú zapojené do bankovích trojanov a bankovích spearphising scamov fraudstery požadujú od mulice aby vybrali a previedli peniaze do bitcoinu hneď po obdržaní­ tranzakcie .
Potom existujú ďalšie typy recrutingu mulí­c ktoré sú "kvalitnejšie" věčšinou na ukor kvantity lebo KVANTita nieje pri věčšine podvodov požadovaná a nemusia často recyklovať respetí­ve meniť mulicu ale postačí­ na dlhé obdobie len 1 mulica prí­padne si dať do stajne pár náhradních .
Tento Recruting spočí­va jednoducho v tom že Fraundster vytvorí­ alebo k 1:1 skopí­ruje a upraví­ peknú webovú stránku naprí­klad nejakého fondu alebo realitnej kancelárie , často krát ukradne identitu legití­mnej legálnej spoločnosti ktorú si nájde naprí­klad na company house a stránka sa vydáva za Ĺ?u . Potom už len stačí­ stránku zalistovať ako pracovnú ponuku na job stránkach či na bazarovích portáloch v sekcii pracovné ponuky ako pozí­cia naprí­klad finančného manažéra . Tento typ recrutingu má víhodu že mulice sú štandardne takzvane kvalitnejšie lebo sa nejedná o nejakích študentov ale o seriozních Äľudí­ ktorí hÄľadajú prácu , ďalšia víhoda tohoto typu recrutingu je že mulice sú oveÄľa lacnejšie to znamená čiastka ktorú si nechajú pre seba nieje tích podozrivích 20-30% ale je to iba 5% , prí­padne sa je možné dohodnúť na klasickej mesačnej víplate (ktorú vo finálne ani nemusí­ mulica dostať) . Aby toho nebolo málo podovdní­k si pri tomto recrutingu móže od mulice vypítať prefotenú ID(občianku) , prí­padne rodné čí­slo či iné údaje ktoré sa dajú využiť na iné podvody či na následní predaj tretej strane , procedúra kedy si zamestnávateÄľ píta od zamestnanca občianku a rodné čí­slo je absolutne bežná aj u legit zamestnavateloch . tieto nazvime ich "kvalitné mulice" sú použí­vané pri podvodoch ktoré nevyžadujú častú vímenu ako sú póžičkové 419 podvody , ponziho schémy,falošné eshopy a bazarové podvody. Naprí­klad pri ponziho schéme stačí­ použiť teoreticky 1 mulicu ktorá bude spolahlivá až do konca / zrútenia ponziho schémy či pyramí­dovej hry .

Ešte treba dodať že nie každí money mule Nemusí­ vyslovene nakupovať priamo bitcoiny či posielať cash priamo podvodní­kovy cez western union , existujú aj zložitejšie schémy kde si mulice posielajú peniaze medzi sebou cez rózne krajiny a nakoniec to vyberie posledná mulica ktorá je schématicky dostatočne ochránená pred vystopovaní­m a ona nakúpi bitcoiny alebo to pošle cez western union (štandardne naverbovať mulicu ktorá nakupuje bitcoiny je zložitejšie ako naverbovať mulicu ktoré prepošle tranzakciu banke B ale to nieje pre vás podstatné ako to nechápete) . .

dáme si sem zaují­maví odkaz na 6 minútoví dokument o money mules [link] prí­padne táto animácia je zaují­mavá [link] alebo tu je ukázané ako verbujú zločinci mulice cez instagram [link] .
Mulice ktoré nakupovali bitcoin boli využité aj na Slovenskom 419 póžičkovom podvode ktorí sme si ukázali minule (odkaz na varovanie od polí­cie [link]) , takže je to využí­vané všade a hrajú globálne v organizovanom zločine veÄľmi dóležitú rolu . . čo hrozí­ mulici , právne na papieri móže byť označnená ako časť gangu , ale prakticky v realite jej nič věčšinou nehrozí­ lebo sa k nej prihliada ako na obeť (pokiaÄľ spolupracuje) .

Upozornenie na záver , prí­spevok nemá motivovať či nabádať na trestní čin ale má študijní charakter jeho účelom je informovať o money mules o ktorích sa u nás nikde nepí­še . .

klúdne sa zapojte do diskusie prí­pade feedback poteší­ .
(odpovědět)
Bs33g444522 | 37.58.58.*8.6.2020 18:20

Zpět
Svou ideální brigádu na léto najdete na webu Ideální brigáda
 
 
 

 
BBCode