Zpět na seznam článků     Číst komentáře (5)     Verze pro tisk

Bezpečnost rodných čísel

Autor: infinity :)   
8.3.2013

Rodné číslo bylo zavedeno pro statistické a evidenční účely, je definováno jako identifikační charakteristika obyvatele (není však řečeno, zda je tato charakteristika jednoznačná).


Bezpečnost rodných čísel

Rodné číslo bylo zavedeno pro statistické a evidenční účely. RČ je definováno jako identifikační charakteristika obyvatele (není však řečeno, zda je tato charakteristika jednoznačná). Pro zabezpečení určitých činností je zákonem stanoveno, ve kterých případech se rodné číslo musí oznamovat. Používání rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru v jiných případech se vžilo, avšak neopodstatněně a v rozporu se zákonem.

Při zavedení rodného čísla nebylo jeho používání nijak legislativně upraveno. To číslo začalo být postupně používáno ve všech situacích, kdy bylo potřeba jednotlivce jakkoliv identifikovat. Navíc se toto číslo, pro svou technickou strukturu, začalo všeobecně používat jako třídící klíč ve většině databází týkající se osoby-jednotlivce. Vznikla tak možnost tyto databáze provázat právě prostřednictvím rodného čísla. Zákon o RČ dovoluje užití rodného čísla pouze pro účely správních úřadů, ministerstev atd. nebo se souhlasem nositele rodného čísla.

Osoba, která RČ užívá neoprávněně, se dopouští správního deliktu, za který ji Úřad na ochranu osobních údajů může potrestat pokutou. Nekontrolované propojování databází přineslo zásadní problémy z pohledu ochrany soukromí jednotlivců.

Ve světě naše RČ zase tak unikátní není, podobně jsou konstruována personální (identifikační, social security numbers apod.) i v jiných zemích. Evropské orgány pokládají existenci identifikačních čísel osob za samozřejmost, našemu RČ však vytýkají dvě věci: nevyjadřuje státní občanství a zahrnutím pohlaví a data narození narušuje ochranu soukromí.

Větčina aplikací na ověření rodného čísla je chybných. Problém je v tom, že programátoři často spoléhají na neověřené informace pouhé dělitelnosti 11.

Do roku 1985 bylo přiděleno tisíce rodných čísel, která nejsou dělitelná 11. Není vyloučeno, že se v minimálním počtu vyskytly i po tomto roce.

Historie rodných čísel se u nás datuje od roku 1947, kdy se začala lidem přidělovat pro ukládání dokladu o zaměstnání, který později sloužil k výplatě důchodu. Po roce 1948, kdy se sjednotily sociální pojišťovny, se rodné číslo začalo přidělovat i lidem, kteří do té doby nebyli pojištěni. Do 31. 12. 1953 bylo RČ devítimístné, od roku 1954 je desetimístné. Později se rodné číslo přidělovalo v patnácti letech každému, aby je měl uvedené v občanském průkazu. Česká správa sociálního zabezpečení má evidenci rodných čísel občanů narozených do 31. 12. 1968, rodná čísla osobám narozeným od 1. 1. 1969 eviduje Český statistický úřad, od 1.1. 2003 ministerstvo vnitra.

Co je matriční úřad?

Matričními úřady jsou obecní úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem.

Narození dítěte je povinno matrice oznámit zdravotnické zařízení, kde se dítě narodilo. To také obvykle předá příslušné matrice všechny potřebné doklady k vyhotovení rodného listu. Rodný list si pak rodiče vyzvednou na příslušné matrice nebo jim ho matrika zašle poštou.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení jsou zapotřebí stejné doklady jako v případě porodu v nemocnici, tedy občanský průkaz matky a Prohlášení o jménu dítěte (případně další doklady, pokud žena není vdaná). Navíc je třeba matrice dodat vyplněný formulář Hlášení o narození, který vyplní porodní asistentka, jež ženě u porodu mimo zdravotnické zařízení pomáhala. Pokud nebyla matce po porodu poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje Hlášení o narození přímo matrika na základě ústního oznámení o narození dítěte. Toto oznámení provádí zákonný zástupce dítěte, tedy rodič. Oznámení o narození by mělo proběhnout

do tří pracovních dnů od porodu. Všechny uvedené doklady je třeba předložit na matričním úřadu, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Nedošlo-li k oznámení, narození je povinna oznámit matričnímu úřadu fyzická osoba, která se o narození dozvěděla.

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, po obdržení podkladů nebo ústního oznámení provede přidělení rodného čísla, zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list.

RRMMDD/AABC

První dvě čísla RR v rodném čísle jsou zkratkou roku narození, další dvě MM měsíce narození a další dvě DD jsou pak vyhrazena pro narozeninový den. Ženy mají k číslu svého měsíce narození připočteno 50.

Číslice za lomítkem náhodně určují matriky z intervalu, který mají přidělen. Podle počtu obyvatel do matriky spadající se počítá s určitým počtem dětí, které se mohou narodit v průběhu jednoho dne.

První dvě čísla AA jsou kódem porodnice, každá „má“ přiděleno dvojčíslí. Třetí číslo B je pořadovým číslem, kolikáté se dítě narodilo ten den v dané porodnici. Poslední číslo C (pokud existuje), doplňuje rodné číslo na deset míst tak, aby výsledek byl dělitelný jedenácti. Některá B se musí přeskočit, protože není možné výsledné číslo doplnit číslem C tak, aby celý výsledek byl dělitelný jedenácti. Pokud se občas stane, že se narodí více jak 10 dětí za den, tak se AA půjčuje z jiné matriky. Porodnice s velkým provozem mají na matrice vyčleněn delší interval. Díky tomu vznikala duplicitní čísla. Matrika totiž půjčila svoje RČ a sama ho přidělila také. Občas se stane, že někdo má přiřazené jiné rodné číslo, než je jeho datum narození.

Změna rodného čísla se provede v případě, kdy:

  • totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více obyvatelům,
  • bylo přiděleno chybné rodné číslo,
  • se provádí nezrušitelné osvojení, nebo
  • došlo ke změně pohlaví.

Od roku 2004 se přidělování rodných čísel řídí zákonem č. 53/2004 Sb. Je zavedena možnost v případě, že jsou v nějaký den vyčerpána všechna platná čtyřčíslí, použít alternativní rodné číslo, u kterého mají muži k číslu měsíce přičteno 20 a ženy 70.

Žádost o přidělení rodného čísla může podat cizinec, který nemá na území České republiky povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů a o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů.

Současná konstrukce RČ byla připravena v šedesátých letech, dnes je již zastaralá. Ve čtyřmístné koncovce nejsou zakódovány žádné tajné údaje, pracně se dá jen vystopovat, ve kterém okrese bylo RČ přiděleno. Sama koncovka zajišťuje jen rozlišení osob se stejným datem narození a alespoň primitivní kontrolu správnosti. Odhadnout správně cizí rodné číslo je statisticky možné, ale velmi nepravděpodobné.

Protože je rok narození v rodném čísle uveden pouze dvojmístně, rodné číslo přestane být jednoznačné roku 2054 (do té doby lze starší rodná čísla poznat podle jejich délky). Předpokládá se však, že do té doby bude nahrazeno zcela jiným identifikátorem, případně zavedena vhodná modifikace. Zásadní rekonstrukce RČ však zřejmě připadne v úvahu až v koordinaci s jinými zeměmi, snad ve vytvoření jednotného podkožního RFID čipu pro Evropskou unii.


Líbil se Vám článek?
Budeme potěšeni, pokud vás zaujme také reklamní nabídka

Social Bookmarking

     

Hodnocení/Hlasovalo: 1.92/12

1  2  3  4  5    
(známkování jako ve škole)