Něco o jaderné fyzice I. část

Zdroj: SOOM.cz [ISSN 1804-7270]
Autor: EsdüxXor
Datum: 19.1.2014
Hodnocení/Hlasovalo: 2.41/17

Je obecně známo, že atomové jádro se skládá z nukleonů (protony a neutrony) a, že zaujímá velmi vysokou hmotnost atomu. Mezi částicemi v jádře působí velmi silné jaderné interakce, mnohem silnější než magnetické síly nebo gravitace, ale působí pouze na malé vzdálenosti. Proto se nukleony udrží v jádře a to se nerozpadne.

Nová stránka 1

  Při fyzikálním zkoumání přírody se veškerý materiální svět rozděluje na dvě základní formy hmoty:

 

Látku

tvořenou hmotnými částicemi (částicemi s nenulovou klidovou hmotností - viz níže) - elementární částice, atomy, molekuly a z nich vytvořené složitější soubory a struktury.

Pole

zprostředkovávající vzájemné silové působení (interakce) mezi částicemi látky - pole elektromagnetické, gravitační, silných a slabých interakcí (podrobněji rozebírané níže).

Moderní fyzika ukazuje, že toto rozdělení je do určité míry konvenční - obě formy se vzájemně proměňují; částice látky mohou být interpretovány jako kvantové stavy specifických polí (unitární teorie pole a částic) a fyzikální pole lze popisovat pomocí kvant – částic.

 

Diskrétní částicový a kontinuální polní model hmoty

Stavbu a chování hmoty ve fyzice modelujeme výše zmíněnými dvěma odlišnými způsoby (formami matérie):

Model diskrétních částic, podle něhož se všechna tělesa a hmotná prostředí skládají z velkého množství drobných prostorově lokalizovaných objektů - částic. Částice mají určitou nenulovou hmotnost či energii, mají určitou polohu v prostoru a čase, určitou rychlost, hybnost a kinetickou energii. Pohyb částic se řídí univerzálními zákony mechaniky (idealizovaného "hmotného bodu") - klasické mechaniky (Newtonovy pohybové zákony) či relativistické kinematiky a dynamiky, popř. kvantové mechaniky.

Model spojitého pole, popisující strukturu a chování hmoty veličinami spojitě rozprostřenými v prostoru. V moderní fyzice se tento polní popis používá pro silová působení - interakce - mezi částicemi látky. Je dokonale propracován zvláště pro elektromagnetické jevy mezi nabitými tělesy a částicemi - Faradayova-Maxwellova elektrodynamika.

  Polní popis se však dá použít (a zvláště dříve se často používal) i ve fyzice kontinua pro studium kapalin, plynů a částečně i pevných látek. Pohyb kapalin a plynů je vnitřně způsoben pohyby jejich atomů a molekul - dokonale ověřená kinetická teorie. Pro makroskopický popis chování plynů a kapalin se však nevyšetřuje pohyb jednotlivých atomů či molekul, ale kolektivní pohyby souboru částic. Používají se "zprůměrované" veličiny, které jsou spojitě rozloženy v celém objemu plynu či kapaliny. Individuální údaje o poloze jednotlivých atomů jsou nahrazeny průměrným prostorovým rozložením jejich počtu - rozložením hustoty. Rychlost neuspořádaného pohybu jednotlivých atomů je při makroskopickém popisu nahrazena teplotou, uspořádaného pohybu pak průtokem (přenosem hybnosti) v různých místech látkového prostředí. Srážky a silové působení mezi atomy či molekulami uvnitř plynů a kapalin je vyjádřeno rozložením tlaku. Pro vzájemné závislosti mezi těmito veličinami platí důležité stavové rovnice. Vztah mezi mechanickými charakteristikami částic (atomů a molekul) a polními stavovými veličinami se ve fyzice kontinua odvozuje metodami statistické fyziky. Veškeré vlastnosti látkových prostředí a děje v nich pozorované jsou integrálním projevem řady chaotických či koordinovaných jednodušších pohybů stavebních částic příslušné látky.

 

 

 

 

Radioaktivita

Některá jádra atomů - většinou nestabilní – vysílají záření o vysokých frekvencích. Toto záření se nazývá radioaktivita, dosahuje větších frekvencí než Röntgenovo záření. Při záření se jádro rozpadne a přemění na jiné jádro jiného prvku. Nestabilní prvky mají tendenci se rozpadat na stabilnější prvky. Stabilita prvků se určí na základě poměru počtu protonů a neutronů. Prvky s poměrem 1 jsou stabilní (nejstabilnější prvek ve vesmíru je Železo), prvky s poměrem do 1,5 jsou nestabilní a prvky s poměrem vyšším než 1,5 jsou vysoce nestabilní. Látky tvořené atomy s těmito jádry se nazývají radionuklidy - mohou být buď přirozené, nebo umělé.

 

Typy záření

Alfa

AZX   A-4Z-2Y + 42α

Z rovnice lze vydedukovat, že se jedná o svazek rychle letících jader Helia.

Konkrétní příklad: 23994Pu 23592U + 42 α

Záření alfa má z radioaktivity nejmenší frekvenci, pohltí jej list papíru.

 

Beta +

AZX AZ-1Y + 01e

Konkrétní příklad: 3015P 3014Si + 01e

Je tvořeno proudem pozitronů, pohlcuje jej hliníkový plech.

 

Beta –

AZX AZ+1Y + 0-1e

Konkrétní příklad: 21084Po 21085At + 0-1e

Je tvořeno proudem elektronů, taktéž jej pohlcuje hliníkový plech.

 

Gama

AX AY* + 0-1e      AY* AY + γ

Konkrétní příklad: 6027Co 6028Ni* + 0-1e      6028Ni*  6028Ni + γ

Toto záření je elektromagnetické, pohlcuje jej vrstva olova.

 

Záření Neutronové

Tvoří jej logicky proud letících neutronů, pohlcuje jej velmi silná vrstva vody nebo betonu.